Stalbud Tarnów Sp. z o.o. przystępuje do Certyfikatu Zielone Biuro

Wydział Transportu i Utrzymania Ruchu informuje, iż w bieżącym miesiącu firma Stalbud Tarnów Sp. z o.o. przystępuje do programu: Zielone Biuro. Program zakończy się audytem certyfikującym, który odbędzie się 25 sierpnia 2011 roku. W związku z tym została zaktualizowana Polityka Środowiskowa firmy oraz sporządzona Polityka Zakupów. Firma podjęła również inicjatywy związane z oszczędnością energii, wody oraz papieru.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA FIRMY
Przedsiębiorstwo STALBUD-TARNÓW Sp. z o.o. świadome swojego wpływu na środowisko traktuje jego ochronę priorytetowo w wytyczonej misji działania.

Przedsiębiorstwo STALBUD-TARNÓW Sp. z o.o. zobowiązuje się do zmniejszenia niekorzystnej ingerencji w środowisko poprzez popieranie idei rozwoju zrównoważonego.

Cel ten realizowany jest przez:

• Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie środowiska.
• Przystąpienie do realizacji inwestycji dopiero po uzyskaniu wymaganych uzgodnień prawnych związanych z ochroną środowiska.
• Eksploatację wytwórni konstrukcji stalowych zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawnymi.
• Stosowanie w procesie produkcji konstrukcji stalowych i robót budowlano – montażowych tylko ocenionych i zatwierdzonych substancji niebezpiecznych.
• Prowadzenie robót budowlano – montażowych w sposób pozwalający maksymalnie redukować emisję zanieczyszczeń i hałasu do środowiska.
• Stosowanie w miarę możliwości Najlepszych Dostępnych Technologii w produkcji konstrukcji stalowych.
• Minimalizacja, tam gdzie jest to możliwe, ilości wytwarzanych odpadów w procesie produkcji konstrukcji stalowych i robót budowlano – montażowych.
• Zwiększanie świadomości ekologicznej pracowników poprzez system szkoleń.
• Informowanie dostawców o przyjętych zasadach ochrony środowiska, zobowiązywanie do ich przestrzegania i doskonalenia zakładowej ochrony środowiska.
• Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego rozumianego jako zobowiązania do ciągłej poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko.
• Stosowanie podejścia prewencyjnego w ochronie środowiska.

Realizacja prac przy kopalni ropy i gazu LMG

Na przełomie kwietnia i maja 2010 roku Firma STALBUD TARNÓW Sp. z o.o. rozpoczęła prace związane z realizacją stref przyodwiertowych i ośrodków grupowych w ramach inwestycji „Projekt LMG – Ośrodek Centralny, strefy przyodwiertowe rurociągi i inne” dla PBG S.A. zleconej przez Firmę Control Process S.A.

Prace zlokalizowane w miejscowościach Lubiatów-Międzychód-Grotów k/Gorzowa Wielkopolskiego obejmują roboty budowlano-montażowe w zakresie branży: technologicznej, mechanicznej, konstrukcyjnej, drogowej i sanitarnej oraz dla każdej z dziewięciu stref przyodwierotwych dostawę aparatów:

podgrzewaczy liniowych,
separatorów testowych, grupowych i zrzutowych,
skruberów gazu paliwowego,
zbiorników medium grzewczego, inhibitora parafiny i korozji, metanolu,
śluz odbiorczych i nadawczych.

Planowane zatrudnienie dla realizacji zadania to około 80 osób. Zgodnie z harmonogramem prace mają potrwać do końca 2012 roku, natomiast cały projekt ma zostać zakończony w I kwartale 2013 roku po przeprowadzeniu przez naszą Firmę rozruchu, prób i testów.