Niestety, jak dotychczas, nie jest dokładnie znany wpływ pola elek­tromagnetycznego na nasz organizm i stąd trudno jednoznacznie określić dopuszczal­ną bezpieczną dla człowieka wartość natę­żenia tego pola. Wiadomo jednak, że jego oddziaływanie powoduje u niektórych osób uczucie rozdrażnienia, bezsenność, kłopo­ty z koncentracją, bóle głowy i nudności.

Źródłem pola elektromagnetycznego są nie tylko stacje i linie energetyczne, ale tak­że przewody instalacji elektrycznej, kable ogrzewania podłogowego oraz elektryczne urządzenia domowe, jak: lodówka, pralka, telewizor, czy odkurzacz. Urządzenia te wy­twarzają pole elektromagnetyczne o często­tliwości 50 Hz. Jednakże nawet jeśli znaj­dujemy się daleko od wszelkich urządzeń elektrycznych, to i tak jesteśmy stale pod­dawani oddziaływaniu pól elektromagne­tycznych o częstotliwości od 0,1 do 300 000 MHz, wytwarzanych przez urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne.

Lokalizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV w sąsiedztwie działki budowla­nej jest zgodna z obowiązującymi przepisa­mi (zarządzenie ministra górnictwa i energe­tyki z dn. 22.05.62 r. opublikowane w Dz.

Bud. nr 6 z 1962 r. poz. 38). Polskie prze­pisy dopuszczają bowiem lokalizowanie budynków mieszkalnych na obszarze, gdzie natężenie pola elektromagne­tycznego wytwarzanego przez stacje i li­nie elektroenergetyczne nie przekracza 1 kV/m (Dz. U. nr 25 z 1980 r.). Dla po­równania: według norm brytyjskich z 1989 r. dopuszczalne natężenie w tej strefie wy­nosi 12 kV/m.

Stosownie do przepisów pomiary kon­trolne, mające na celu wyznaczenie zasięgów stref chronionych, przeprowadza się w oto­czeniu stacji i linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV i wy­ższym (zarządzenie ministra łączności z dn. 26.03.86 r. opublikowane w Monitorze Polskim nr 13 z 1986 r. poz. 90). Nie do­tyczy to zatem stacji sąsiadującej z działką, którą zamierza Pan kupić.

Dopuszczalne odległości budynków mie­szkalnych od linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym zostały określo­ne w zarządzeniu ministra górnictwa i ener­getyki z dn. 28.01.85 r. opublikowanym w Monitorze Polskim nr 3 z 1985 r. poz. 24. Zgodnie z tym zarządzeniem odległość między najbliższym przewodem linii elektroenergetycznej a krawędzią balko­nu lub tarasu oraz dachem lub płaszczy­zną poziomą, przy której natężenie po­la elektrycznego nie przekroczy 1 kV/m, powinna wynosić:

od linii 220 kV – co najmniej 26 m,
od linii 110 kV- co najmniej 14,5 m.

Natężenie pola elektromagnetycznego, którego źródłem jest stacja o napięciu 15 kV jest kilkukrotnie niższe od natężenia pola wytwarzanego przez urządzenia o napięciu 110 kV. Dzięki zastosowaniu ekranów po­ziomych lub pionowych można jeszcze ogra­niczyć oddziaływanie pól elektroma­gnetycznych, to znaczy zmniejszyć ich natężenie.